Algemene voorwaarden

Definitie:

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
verkoper: Van Sante Carl – Smetledestraat 52  – 9230 Wetteren
koper: Ieder (rechts)persoon of diens vertegenwoordiger die met verkoper een overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten.

Toepasselijkheid:

2.1 De algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de www.vansante.be en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopvoorwaarden.

2.2 Kleuren die getoond worden op deze website zijn indicatief aangezien kleurweergave afhankelijk is van de schermresolutie. Het kan daarom nooit als reden ingeroepen worden om goederen te retourneren.

Aanbiedingen en prijzen:

3.1 Prijzen en aanbiedingen worden niet op de website vermeld, maar kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden..

Levering en leveringstermijnen:

4.1 Levering vindt plaats op het moment waarop de goederen worden aangeboden op de afgesproken plaats/dag.

4.2 Alle overige leveringen of transporten, waaronder retourzendingen, komen volledig voor risico en rekening van de koper.

Overmacht:

5.1 Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

5.2 De verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.3 Tijdens overmacht worden onze levering -en andere verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van onze verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan een maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds volgens de overeenkomst is geleverd, wordt dan pro rato afgerekend zonder dat partijen overigens elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

Bedenktijd en retourneren:

6.1 Voor alle producten gekocht op de www.vansante.be website heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 6 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u.

Beperking van aansprakelijkheid:

7.1 De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. De verkoper levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de verkoper de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De verkoper kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

7.2 De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De verkoper geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

7.3 De verkoper kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

7.4 De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De verkoper verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

7.6 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit producten waarvan de koper de inhoud en/of originele verpakking vervangt, wijzigt of beschadigt.

7.7 In het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van contractuele verplichtingen beperkt de verplichting tot schadevergoeding zich tot maximaal het geld dat rechtstreeks uit het contract blijkt.

Aankoop en betaling:

8.1 De overeenkomst tussen de verkoper en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door de verkoper gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

8.2 De verkoper behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

8.3 De verkoper bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.

8.4 Betaling van producten gekocht bij de www.vansante.be website geschiedt uitsluitend vooraf via de voorgestelde betaalmiddelen.

8.5 De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

8.6 Betaling door koper dient zonder enige korting, schuldvergelijking, compensatie, verrekening, opschorting, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook vooraf te geschieden, tenzij anders met Verkoper schriftelijk is afgesproken.

8.7 Ingeval van niet, niet tijdig en of niet volledige nakoming van het voormelde is de koper in gebreke en in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is verreist. In geval van verzuim is de koper aan verkoper over de dan aan verkoper verschuldigde bedragen een rente verschuldigd van 1% per maand, dan wel, indien dit meer is de wettelijke rente.

8.8 Bij verzuim zullen de hoofdsom, de rente over de hoofdsom, alle buitengerechtelijke kosten, alsmede alle overige kosten dadelijk opeisbaar worden.

8.9 Verkoper is steeds bevoegd, bij gerede twijfel omtrent de kredietwaardigheid van de koper, vooruitbetaling te verlangen, dan wel enige andere zekerheid van de koper te verlangen voor het nakomen van diens betalingsverplichting. Indien aan bedoelde zekerheidsstelling door de koper niet wordt voldaan, heeft verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden c.q. De verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht op schadevergoeding.

8.10 In geval van verzuim zal de koper aan verkoper een vergoeding voor de buitenechtelijke kosten ter zake van rechtsbijstand verschuldigd zijn.
De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250, vermeerderd met gemaakte voorschotten en verschuldigde belastingen.

8.11 Iedere betaling wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste openstaande vordering.

Eigendomsvoorbehoud:

9. Zolang de koper niet de volledige koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zeker heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor, met dien verstande dat de koper vanaf het moment van ter beschikkingstelling de aansprakelijkheid en het risico van het geleverde draagt. De koper is niet gerechtigd de goederen ten nadele van de verkoper te bezwaren of in eigendom tot zekerheid over te dragen.

Reclamatie:

10.1 Reclamatie met betrekking tot de geleverde goederen kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien deze schriftelijk of binnen 8 dagen na levering aan verkoper zijn gemeld, onder een nauwkeurige opgave van de aard van de klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

10.2 Indien verkoper van oordeel is dat een klacht gegrond is, heeft hij het recht te zijner keuze het product te (laten) repareren, een schadeloosstelling in geld of tot nieuwe levering over te gaan.

10.3 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de koper niet op.

Ontbinding:

11. Verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden bij een aanmerkelijke wijziging van omstandigheden, zoals een surseance van betaling van koper, waardoor nakoming in redelijkheid niet meer van verkoper kan worden verlangd.

Toepasselijk recht:

12. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.